Parthenon, Athens Erechtheion, at the Parthenon Ancient Agora, Athens, Greece (c) Can Stock Photo Inc. / Violin Parthenon, Athens
Herodus Atticus Theater beside the Parthenon, Athens (c) Can Stock Photo Inc. / karapas Parthenon, Athens Acropolis area from the Parthenon Parthenon, Athens
Parthenon busy with tourists Temple of Olympian Zeus in Athens (c) Can Stock Photo Inc. / berliner Temple of Olympian Zeus Byzantine Kapnikarea Orthodox Church in Monastiraki
Acropolis and Lycabettus Hill in the background, Athens, Greece (c) Can Stock Photo Inc. / fazon1 Athens Acropolis Museum Gryos, Athens Gryos with fries, Athens
Temple of Poseidon, near Athens (c) Can Stock Photo Inc. / Brigida_Soriano